Vlajka České republiky Vlajka Velké Británie Vlajka Německa
:: oficiální stránky obce Řásná
:: oficiální stránky obce Řásná
Znak obce Řásná
Logo Czech POINT

Hrad Štamberk

Kde se nacházíte: Zajímavá místa | Hrad Štamberk

Podívejte se také na fotografickou vycházku na Hrad Štamberk

Hrad Štamberk

Obrázek: Pravděpodobný vzhled hradu podle Ing. PhDr. Miroslava Plačka
Pravděpodobná původní podoba hradu Štamberk

Hrad Šternberk, lidově zvaný Štamberk, patřil ve středověku k nejrozsáhlejším opevněným panským sídlům doby předhusitské na jihozápadní Moravě. Imponuje nejen důmyslem svých stavebníků, využívajících k jeho zbudování a fortifikaci žulových skalních výchozů a členitého přírodního reliéfu, ale i svojí nadmořskou výškou (695 m n. m.)

Stejně jeko je tomu u stejnojmenných hradů v Čechách a na Moravě, souvisí jeho původ nepochybně s pány ze Šternberka. V 80. letech 13. stol. dostal zřejmě zdejší lesnatou a dosud neobydlenou končinu, sousedící s královskými statky na Telčsku, výsluhou bítovský purkrabí Jaroslav ze Šternberka, pod jehož správu ostatně celé toto území patřilo. Rovněž archeologický výzkum potvrdil datování vzniku hradu do poslední čtvrtiny 13. stol. - romantické pověsti o jeho templářských počátcích je tedy nutno odmítnout.

O dalších držitelých Štamberku máme jen útržkovité zprávy. první polovina 14. stol. byla nepokojnou dobou a tak víme jen, že r. 1356 se zámožný šlechtic Štěpán z Březnice chystal postoupit Štamberk Jindřichovi z Hradce. Není však zcela jisté, zda k uvedené transakci skutečně došlo, neboť v témže roce se spojili rody pánů z Růže (Hradečtí a Rožumberkové) v odboji proti samotnému Karlu IV. a mj. i na Telečsku zuřily boje. Archeologické nálezy naznačují, že také Štamberk byl obléhán.

V druhé polovině 14. století však již Štamberk pánům z Hradce náležel i s rozsáhlým majetkem, (přes dvacet vsí a městeček, včetně části Slavonic). V r. 1399 dostala toto panství věnem Eliška z Hradce, která se provdala za Jana z Kravař. Po smrti tohoto pána se však r. 1404 štamberské zboží i s hradem navrátilo do rukou Hradeckých a počínaje r. 1414 celý majetek získal příslušník telečské větve tohoto rodu - Jan starší z Hradce. poslední písemná zpráva o Štamberku pochází z následujícího roku 1415.

Za husitských válek nebylo ušetřeno ani telečské panství. V září r. 1423 obléhal Jan Žižka blízkou Jihlavu, a jeho významný hejtman Jan Hvězda z Vícemilic se ještě téhož roku pokusil zmocnit katolické Telče, k jejíž obraně se zcela jistě zkoncentrovala veškerá branná moc tamního vladaře Jana z Hradce. I o Štamberk byl v těchto souvislostech sveden tuhý boj, jak o tom výmluvně vypovídají archeologické nálezy. Zřejmě posádkou nedosti osazený hrad nakonec útoku husitů podlehl a byl, až na malé zbytky srovnán se zemí. K pokusu o jeho novou výstavbu pak již nikdy nedošlo.

Půdorys hradu Štamberk

Hrad o celkové rozloze cca 1 ha byl ze snadno přístupné severní strany chráněn dvojitým příkopem. Obvodová hradba v lese má místy charakter "kyklopského" zdiva. Vlastní jádro hradu s palácovými budovami je situováno za dalším mělkým příkopem a parkánem na vyvýšených žulových kamících. Hlavní pevnou věž, chránící současně i bránu do vnitřního hradu, předpokládáme na nejvyšším místě na západní straně celé vyvýšeniny. Nejmohutnější dochovalé torzo zdiva z hradu je situováno nad příkrým svahem na jižní straně - jde o nárožní fragment další z palácových budov. Odborníci však nevylučují ani možnost, že se jedná o vyhlídkovou věž. Výzkum ukázal, že hrad byl za dobu půldruhého století svého trvání přestavován, rozšiřován a zpevňován. Zlomky pálené krytiny svědčí o tom, že Štamberk byl zbudován jako výstavné panské sídlo.

Zdroj informací

>> Prohlášení o přístupnosti